Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Бланшо, М., 2000. Творба и комуникация. In Литературното пространство. София: ЛИК, pp. 195 – 214.
Ощипко, И.И., 1996. Тамила Ивановна Панько (1935–1995). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.129–130.
Петков, С., 1978. Таксономия на речевите стойности. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.3–11.
С
Мичева, В., 2001. Съюзът ТА в историята на българския книжовен език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(3), pp.113–120.
Венкова, В., 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.5–12.
Михов, Н., 1980. Съществителните със суфикс -ция в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, V(2), pp.20–29.
Муталимова, М., 1979. Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.17–23.
Прев. [от старобълг.], бел. и послесл. Анна-Мария Тотоманова
Райнов, Н., 1989. Съчинения в пет тома А. Йорданов & Сугарев, Е., eds., София: Български писател.
Интервю с Анна Данилова; прев. от руски Таня Христова
Попов, Г., 2008. Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. In Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. Sofia: Boyan Penev.

Pages

Subscribe to Syndicate