Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Лашкова, Л., 1984. Трета българо-белоруска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), pp.132–134.
Христов, П., 1979. Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.79–88.
Манкова, Й., 1981. Традиционни предсватбени обреди във Врачанско. Известия на музеите в Северозападна България, 6, pp.125–144.
Николова, А., 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.127–128.
Пихчадзе, А.А., 1986. Типология паримейных чтений книги Исход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), pp.20–34.
Попов, Д., 2002. Типология на схващанията за стила. Българска реч, 8(3), pp.32–39.
Попов, Б., 2004. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), pp.5–23.
Кънчев, И., 1988. Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), pp.5–12.

Pages

Subscribe to Syndicate