Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2012
Дъбравова, М., 2012. Вечният текст в образованието. Българска реч, 18(3), pp.48-56.
Артамонов, Ю. & Гипиус, A., 2012. Древнерусские надписи в Софии Константинопольской. In Славянский альманах. Москва: Индрик, pp. 41-53.
Захариева, Й., 2012. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. In Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012. Велико Търново: Знак '94, pp. 175–182.
Тотоманова, А.-М., 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.24–37.
Холиолчев, Х., 2012. За личното име Сидония. Българска реч, 18(1), pp.44–45.
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.
Грашева, Л., 2012. За светския фактор в средновековното книгопроизводство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), pp.86–96.
Попов, К., 2012. Износване на думата. Българска реч, 18(1), p.46.
Шамарова, С., 2012. К вопросу о теолингвистике: Задачи, объект, методы и основные направления. Research Journal: Международный научно-исследовательский журнал, Филологические науки. Available at: http://research-journal.org/featured/languages/k-voprosu-o-teolingvistike-cel-zadachi-obekt-metody-i-osnovnye-napravleniya/ [Accessed 20.10.2014AD].

Pages

Subscribe to Syndicate