Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Szymański  [Clear All Filters]
2008
Castells, M., 2008. Siła tożsamości M. Marody, ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Red. nauk. Mirosława Marody.
1976
Szymański, T., 1976. Główne modele derywacyjne czasowników onomatopeicznych w języku bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.181–195.
Subscribe to Syndicate