Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Herej-Szymańska  [Clear All Filters]
1976
Herej-Szymańska, K., 1976. Kategorie słowotwórcze czasowników denominalnych we współczesnym języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), pp.35–47.
Subscribe to Syndicate