Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Янакиев  [Clear All Filters]
1997
Янакиев, М., 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.144–146.
1991
Котова, Н. & Янакиев, М., 1991. По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.11–12.
1982
Янакиев, М., 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.79–81.
1978
Котова, Н. & Янакиев, М., 1978. Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.3–15.
Subscribe to Syndicate