Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Щернеман  [Clear All Filters]
1981
Щернеман, Р., 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.136–137.
1978
Щернеман, Р., 1978. Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.19–29.
Subscribe to Syndicate