Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Шимански  [Clear All Filters]
1988
Шимански, М., 1988. Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.18–24.
1983
Шимански, Т., 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.55–58.
Шимански, Т., 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.55–58.
Subscribe to Syndicate