Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Чой  [Clear All Filters]
1994
Чой, К.Джин, 1994. Глайдовата система на корейския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), pp.10–14.
Subscribe to Syndicate