Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Стамболиева  [Clear All Filters]
1987
Стамболиева, М., 1987. За един модел на българо-английската асиметрия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.17–22.
1985
Стамболиева, М., 1985. За някои безлични конструкции в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.12–17.
Subscribe to Syndicate