Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Спасова-Михайлова  [Clear All Filters]
1980
Спасова-Михайлова, С., 1980. Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.79–81.
Subscribe to Syndicate