Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Сираков  [Clear All Filters]
1984
Легурска, П. & Сираков, А., 1984. Образна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.5–13.
Subscribe to Syndicate