Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Пандова  [Clear All Filters]
1989
Пандова, Р., 1989. Аспекти на географската терминология във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.116–120.
1984
Пандова, Р., 1984. Летен езиков курс в Монпелие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.125–126.
Subscribe to Syndicate