Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Осадник  [Clear All Filters]
1981
Осадник, В., 1981. Контрастивните граматики и проблемите на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.61–65.
1980
Осадник, В., 1980. По някои въпроси на адвербиалното детерминиране. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.31–37.
Subscribe to Syndicate