Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Недкова  [Clear All Filters]
2007
Недкова, К., Папазова, К. & Аргирова-Герасимова, М., 2007. Социологически поглед. In Списание „Библиотека“: Тематичен указател: 1984–2005 г. pp. 199-246.
В: [ibib]Шуманова2007[/ibib]
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
2002
Цонева, Д. & Недкова, Е., 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.24–30.
1985
Недкова, Р., 1985. Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), pp.123–126.
1983
Недкова, Р., 1983. Семинар по контрастивна лингвистика в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), p.130.
Subscribe to Syndicate