Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Мустакова  [Clear All Filters]
1987
Мустакова, Е., 1987. Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.121– 123.
Subscribe to Syndicate