Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Мурдаров  [Clear All Filters]
2006
Мурдаров, В., 2006. Между може и трябва. Българска реч, 12(2–3), pp.46–49.
1990
Мурдаров, В., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.103–104.
1988
Мурдаров, В., 1988. Разговор за българския език във Виена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), p.231.
Subscribe to Syndicate