Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Мемова-Сюлейманова  [Clear All Filters]
1981
Мемова-Сюлейманова, Х., 1981. Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.105–135.
Subscribe to Syndicate