Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Манчева  [Clear All Filters]
2005
Манчева, Д., 2005. Историческият свят на българската модернистична драма в контекста на европейския символизъм. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 100-109.
2000
Манчева, В., 2000. За някои съответствия в украинската и българската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), pp.16–22.
Subscribe to Syndicate