Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Лингорска  [Clear All Filters]
1982
Лингорска, Б., 1982. Професор доктор Пшемислав Зволински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.195–196.
1980
Лингорска, Б. & Бъчваров, Я., 1980. Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.74–88.
Лингорска, Б., 1980. За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.46–48.
Лингорска, Б., 1980. Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.52– 56.
1978
Лингорска, Б., 1978. По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), pp.3–14.
1976
Лингорска, Б., 1976. Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.83–97.
Лингорска, Б., 1976. Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.108–109.
Subscribe to Syndicate