Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Лилова  [Clear All Filters]
1983
Лилова, А., 1983. Дискусия около кръглата маса на тема Преводът в системата на чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), pp.94–95.
1979
Лилова, А., 1979. Международен симпозиум Нови постижения в author = Областта на теорията на превода в Москва. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.89–91.
Лилова, А., 1979. Основни принципи на типологията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.43–55.
Subscribe to Syndicate