Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кръстева-Ккожухарова  [Clear All Filters]
1979
Кръстева-Ккожухарова, Л., 1979. Интерференцията и транспозицията в обучението по лексика на руската научна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.18–34.
Subscribe to Syndicate