Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Кръстева  [Clear All Filters]
2006
Янкова, Н. et al., 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, 53(2), pp.365–369.
2000
Киняр, П., 2000. Секс и ужас, София: ЛИК.
Прев. от фр. Ирена Кръстева.Прев. по: Pascal Quignard. La sexe et l’effroi.
1997
Кръстева, Ю., 1997. Времето на жените. In П. Дамянова et al., eds. Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, pp. 16-40.
1979
Кръстева-Ккожухарова, Л., 1979. Интерференцията и транспозицията в обучението по лексика на руската научна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.18–34.
Subscribe to Syndicate