Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кочиш  [Clear All Filters]
1983
Кочиш, М., 1983. За членуването на собствените имена в българския и унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.60–62.
Subscribe to Syndicate