Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Костадинова  [Clear All Filters]
2000
Костадинова, М., 2000. Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), pp.86–88.
1999
Костадинова, П., 1999. Делия. Българска реч, 5(4), pp.38–42.
1996
Костадинова, П., 1996. Библиография на Валентин Станков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.108–121.
Subscribe to Syndicate