Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Контева  [Clear All Filters]
1989
Контева, М., 1989. Преход на пълнозначни думи към предлози в съвременния български и чешки език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.11–16.
Subscribe to Syndicate