Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Катуш  [Clear All Filters]
1987
Катуш, Е., 1987. 35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.124–125.
Subscribe to Syndicate