Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Караангова  [Clear All Filters]
1979
Караангова, М., 1979. Белоруско-български фразеологични паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.59–66.
Караангова, М., 1979. Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.109–111.
1976
Караангова, М., 1976. Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.116–125.
Subscribe to Syndicate