Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 39 results:
Filters: Author is Георгиев  [Clear All Filters]
2008
Георгиев, П., 2008. Превратът през 927 година. Преславска книжовна школа, 10, pp.424–438.
2006
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
Георгиев, П., 2006. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(4), pp.54–68.
2005
Исса, К., 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. In К. Цанков et al., eds. Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 261 – 267.
Георгиев, Т., 2005. Светът в една дума, или есе за цървула. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 291-302.
2002
Георгиев, П., 2002. Името Карвуна и прабългарите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(2), pp.70–82.
1993
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
1992
Георгиев, С., 1992. Константин Попов (1907–1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.118–120.
1984
Селимски, Л. et al., 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.101–124.
1983
Георгиев, И., 1983. Изреченията с екзистенциално значение в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 8(1), pp.4–14.
Георгиев, Г., 1983. София и софиянци, 1878–1944, София: Наука и изкуство.
1981
Георгиев, П., 1981. За един надгробен надпис от Плиска. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), pp.88–93.

Pages

Subscribe to Syndicate