Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Вълчкова  [Clear All Filters]
1988
Вълчкова, Н., 1988. Неправилна употреба на деепричастни конструкции в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.80–86.
Subscribe to Syndicate