Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Влахова  [Clear All Filters]
2006
Влахова, Р., 2006. „Винителни“ и „дателни“ префигирани глаголи в съвременния български език. In Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, pp. 80–105.
Влахова, Р., 2006. Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български. In Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, pp. 320 – 329.
2005
Влахова, Р., 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 88, pp.5–28.
1998
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци
Subscribe to Syndicate