Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Влахов  [Clear All Filters]
1986
Ковальов, Г.Ф. & Влахов, С., 1986. Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), pp.123–125.
1983
Влахов, К., 1983. Библиография на трудовете на проф. Борис Геров (1973–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.109–110.
1982
Влахов, С., 1982. Библиография на трудовете на доц. Иванка Васева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.78–82.
1978
Влахов, С. & Флорин, С., 1978. Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.56–61.
Subscribe to Syndicate