Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Величкова  [Clear All Filters]
1990
Величкова, С., 1990. Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.33–36.
1980
Величкова, С., 1980. Колебания в лексиката на печата на CP Македония. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.18–28.
Subscribe to Syndicate