Skip to content Skip to navigation

За буквалното тълкуване на една библейска алюзия в Пространното житие на Константин-Кирил Философ, или за това дали Кирил и Методий са били (пра)българи

TitleЗа буквалното тълкуване на една библейска алюзия в Пространното житие на Константин-Кирил Философ, или за това дали Кирил и Методий са били (пра)българи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsЧешмеджиев, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue4
Pagination56–89
Citation KeyЧешмеджиев2010
Subscribe to Syndicate