Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1995 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1995 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume22
Issue1
Pagination130–143
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1997a
Subscribe to Syndicate