Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1991 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1991 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume17
Issue6
Pagination84–90
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1992
Subscribe to Syndicate