Skip to content Skip to navigation

Историята на един новонамерен ръкопис (Хилендарският препис на Житието на Йоаким Осоговски-Сарандапорски от 1789 г.)

TitleИсторията на един новонамерен ръкопис (Хилендарският препис на Житието на Йоаким Осоговски-Сарандапорски от 1789 г.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsУзунова, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue2
Pagination3–42
Citation KeyУзунова1998
Subscribe to Syndicate