Skip to content Skip to navigation

Към историята на Кирило-Методиевия култ през ХVІІ век

TitleКъм историята на Кирило-Методиевия култ през ХVІІ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsТодоранова, В, Кенанов, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue2
Pagination92–95
Citation KeyТодоранова1990
Subscribe to Syndicate