Skip to content Skip to navigation

Към фонетиката на българския книжовен език. (Правопис и изговор на глаголните окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., сегашно време)

TitleКъм фонетиката на българския книжовен език. (Правопис и изговор на глаголните окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., сегашно време)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsСтойков, С
JournalБългарска реч
Volume5
Issue2–3
Pagination9–15
Publication Languagebul
Citation KeyСтойков1999a
Subscribe to Syndicate