Skip to content Skip to navigation

Византийската редакция на Физиолога в южнославянската средновековна книжнина

TitleВизантийската редакция на Физиолога в южнославянската средновековна книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsСтойкова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue2
Pagination68–76
Citation KeyСтойкова1992
Subscribe to Syndicate