Skip to content Skip to navigation

Проблемът за невербалната комуникация в междуличностните взаимодействия, I. Възникване и развитие на проблема за невербалната комуникация

TitleПроблемът за невербалната комуникация в междуличностните взаимодействия, I. Възникване и развитие на проблема за невербалната комуникация
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsСтоицова, Т
JournalСоциологически преглед
Volume2
Pagination1 – 26
Citation KeyСтоицова1982
Subscribe to Syndicate