Skip to content Skip to navigation

КБНБУХВЙГЙ, титлата на прабългарския владетел (Размишления върху идеята за върховната власт в предхристиянска България)

TitleКБНБУХВЙГЙ, титлата на прабългарския владетел (Размишления върху идеята за върховната власт в предхристиянска България)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsСтепанов, Ц
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Issue3
Pagination54–59
Citation KeyСтепанов1997
Subscribe to Syndicate