Skip to content Skip to navigation

Старобългарските съществителни с абстрактно значение с наставка -ость (-¬сть) в съвременния украински език

TitleСтаробългарските съществителни с абстрактно значение с наставка -ость (-¬сть) в съвременния украински език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsСтаменова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue4
Pagination104–111
Citation KeyСтаменова1999
Subscribe to Syndicate