Skip to content Skip to navigation

Славянският превод на коментарите на Теодорит Кирски върху Петокнижието

TitleСлавянският превод на коментарите на Теодорит Кирски върху Петокнижието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsСлавова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue4
Pagination7–18
Citation KeyСлавова2000
Subscribe to Syndicate