Skip to content Skip to navigation

Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език

TitleПети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsСимеонова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue2
Pagination93
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСимеонова1978
Subscribe to Syndicate