Skip to content Skip to navigation

За ораторското умение във Венецианската реч на Константин-Кирил

TitleЗа ораторското умение във Венецианската реч на Константин-Кирил
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsСивриев, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume17
Issue3
Pagination48–51
Citation KeyСивриев1993
Subscribe to Syndicate