Skip to content Skip to navigation

Старобългарският превод на „Изложение на поучителни глави към император Юстиниан“ от дякон Агапит и развитието на идеята за достойнството на българския владетел в края на IХ – началото на Х в.

TitleСтаробългарският превод на „Изложение на поучителни глави към император Юстиниан“ от дякон Агапит и развитието на идеята за достойнството на българския владетел в края на IХ – началото на Х в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsНиколов, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue3
Pagination76–105
Citation KeyНиколов2000
Subscribe to Syndicate