Skip to content Skip to navigation

Редът на зодиакалните знаци в Симеоновия сборник (Светославов препис от 1073 г.) – опит за реконструкция

TitleРедът на зодиакалните знаци в Симеоновия сборник (Светославов препис от 1073 г.) – опит за реконструкция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsМусакова, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue2
Pagination123–132
Citation KeyМусакова1992
Subscribe to Syndicate