Skip to content Skip to navigation

Книгата на пророк Йеремия в български, сръбски и руски преписи от ХIV–ХVI в.

TitleКнигата на пророк Йеремия в български, сръбски и руски преписи от ХIV–ХVI в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsМострова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume32
Issue2
Pagination59–82
Citation KeyМострова2008
Subscribe to Syndicate