Skip to content Skip to navigation

Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции

TitleЕзиковедската проблематика в две международни славистични конференции
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsМихайлов, К
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume34
Issue2
Pagination133–135
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМихайлов2009
Subscribe to Syndicate